Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van Cosmic Sports B.V.

Artikel 1: Definities

1.1.      In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 

            Gebruiker:       Cosmic Sports B.V.  is de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

            Koper:              De wederpartij van gebruiker, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, waaraan gebruiker zaken verkoopt en levert, alsmede waaraan gebruiker in voorkomend geval ook diensten verricht etc.

            Overeenkomst:         De overeenkomst tussen gebruiker en koper.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1.      Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen gebruiker en koper, daaronder begrepen iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en koper waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2.      De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3.      Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4.      De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5.      Indien een of meerdere der bepalingen  in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.


Artikel 3: Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

3.1.      Ieder door gebruiker gedaan aanbod is vrijblijvend, tenzij in of in verband met die offerte uitdrukkelijk een termijn voor aanvaarding wordt genoemd.

3.2.      De prijzen in bedoelde aanbiedingen/offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders overeengekomen.

3.3.      Het aanbod is uitsluitend gebaseerd op de daartoe door koper verstrekte informatie, waarbij gebruiker mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan. Koper staat in voor de juistheid en volledigheid van bedoelde informatie.

3.4.      De overeenkomst tussen gebruiker en koper komt tot stand op een van de navolgende wijzen en tijdstippen:

a) hetzij, indien geen opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop een door gebruiker gedaan aanbod door koper uitdrukkelijk mondeling of schriftelijk en ongewijzigd is aanvaard;

b)hetzij, indien een opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop gebruiker de aan koper toegestuurde en door deze voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging heeft terug ontvangen;

c) hetzij, op het moment waarop gebruiker op verzoek van koper met de uitvoering van de opdracht een aanvang heeft gemaakt.

Het staat ieder van partijen niettemin vrij te bewijzen dat de overeenkomst op een andere wijze en/of op een ander tijdstip is totstandgekomen. 

 

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

4.1.      Gebruiker zal de overeenkomst met de zorg van een goed opdrachtnemer uitvoeren. Zij staat evenwel niet in voor het bereiken van een bepaald resultaat.

4.2.      De door gebruiker opgegeven termijnen zijn steeds richttermijnen en gelden niet als fatale termijnen. Overschrijding van deze termijnen verplicht gebruiker niet tot enige schadevergoeding en geeft de koper niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van gebruiker.

4.3.      In geval van niet tijdige levering dient gebruiker in gebreke te worden gesteld door koper, alvorens in verzuim te kunnen geraken.

4.4.      Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde   werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.5.      De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.

 

Artikel 5: Levering

5.1.      Levering geschiedt af magazijn van gebruiker.

5.2.      Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat gebruiker deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

5.3.      Indien koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.

5.4.      Bij bestellingen met een aankoopwaarde lager dan €500,- exclusief BTW zijn de transportkosten voor rekening van koper. Bij bestellingen met een aankoopwaarde hoger dan €500,- exclusief BTW zijn de transportkosten voor rekening van gebruiker, tenzij het een uitzonderlijk omvangrijk transport betreft (dit ter beoordeling aan gebruiker), dan wel zendingen naar het buitenland, waarvan de kosten voor rekening van koper zijn. Bij bestellingen met een aankoopwaarde lager dan € 50,- exclusief BTW wordt een toeslag opgelegd.

5.5.      Het risico van de zaken gaat op koper over op het tijdstip waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derde worden gebracht.

 

Artikel 6: Prijs en kosten

6.1.      De prijs is exclusief BTW en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.

6.2.      Gebruiker is gerechtigd tot verhoging van deze prijs, bijvoorbeeld in geval van wijziging of aanvulling van de overeenkomst.

6.3.      Voorts is gebruiker gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien tussen het moment van aanbieding en levering de tarieven ten aanzien van bijv. lonen of andere kosten zijn gestegen.

 

Artikel 7: Betaling

7.1.      Betaling dient te geschieden binnen  8 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd, zonder dat aftrek, korting of verrekening is toegestaan. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

7.2.      Indien koper in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn van 8 dagen dan is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke handelsrente. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt gerekend.

7.3.      In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van gebruiker op de koper onmiddellijk opeisbaar.

7.4.      Gebruiker heeft het recht de door koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

7.5.      Gebruiker is in geval van overschrijding van enige betalingstermijn gerechtigd verdere leveringen aan koper stop te zetten, totdat het volledig openstaande bedrag uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten volledig is voldaan. Gebruiker is in dit geval ook gerechtigd volgende zaken uitsluitend onder rembours te verzenden.

 

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

8.1.      Alle door gebruiker geleverde zaken blijven eigendom van gebruiker totdat koper alle verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten volledig is nagekomen, dit ter beoordeling van gebruiker.

8.2.      Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

8.3.      Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

8.4.      Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings - en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

8.5.      Door gebruiker geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. In geval van doorverkoop verplicht koper zich eveneens onder eigendomsvoorbehoud (door) te leveren.

8.6.      Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen. 

 

Artikel 9: Incassokosten

9.1.      Alle in redelijkheid door gebruiker in verband met de niet- of niet tijdige nakoming door de koper van diens betalingsverplichtingen gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, zijn voor rekening van de koper.

9.2.      Koper is over de gemaakte incassokosten de wettelijke rente verschuldigd.

 

Artikel 10: Onderzoek, reclames

10.1.    Klachten dienen door de koper binnen 7 dagen na ontdekking schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker. De klachtbrief dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klacht te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren.

10.2.    Indien een klacht gegrond is, is gebruiker bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij het betreffende product of dienst opnieuw te leveren/verrichten, hetzij een gedeelte van het reeds betaalde prijs te restitueren zonder verdere uitvoering aan de overeenkomst te geven.

10.3.    Indien de koper niet binnen de in artikel 10.1 gestelde termijn heeft gereclameerd, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, terzake van hetgeen waarover hij heeft gereclameerd of binnen die termijn had kunnen reclameren.

 

Artikel 11: Vervaltermijn

11.1.    Onverminderd het bepaalde in artikel 10 is de koper gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat gebruiker de overeenkomst niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks –tenzij dit reeds op grond van het bepaalde in artikel 10.1 is gebeurd- onverwijld schriftelijk aan gebruiker kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen één jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen één jaar, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

 

Artikel 12: Opschorting en ontbinding

12.1.    Indien koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting jegens gebruiker voldoet, indien koper in staat van faillissement is verklaard of een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend, indien koper surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend, indien het bedrijf van koper wordt stilgelegd of geliquideerd, indien beslag op zaken van koper wordt gelegd, dan wel indien koper onder bewind of curatele wordt gesteld, heeft gebruiker het recht de nakoming van al zijn verplichtingen jegens koper op te schorten dan wel de overeenkomst met koper, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd de overige rechten van gebruiker, waaronder die tot schadevergoeding.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1.    Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

13.2      De aansprakelijkheid van gebruiker voor schade van de koper, welke is veroorzaakt door niet tijdige, niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, is beperkt tot maximaal het (factuur)bedrag, dat door gebruiker aan de koper in rekening is gebracht voor de geleverde zaken en/of voor het verrichten van de werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen. De eventueel door gebruiker aan de koper verschuldigde schadevergoeding zal echter nimmer hoger zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van gebruiker in voorkomend geval door verzekering is gedekt, althans tot maximaal het bedrag van euro 500,= voorzover bedoelde verzekering in voorkomend geval geen dekking zou verlenen. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van gebruiker. Onder gebruiker zijn in deze en de volgende bepalingen van dit artikel mede begrepen zijn werknemers alsmede eventuele door hem bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

13.3.     Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat de koper niet heeft voldaan aan zijn uit artikel 3.3 voortvloeiende informatieverplichting, tenzij deze schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijkt te stellen grove onzorgvuldigheid van gebruiker.

13.4.    Gebruiker is voorts niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door koper bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van gebruiker.

13.5.     Gebruiker is overigens steeds bevoegd de schade van koper zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe koper alle medewerking zal verlenen.

13.6.      Koper is verplicht zijn/haar schade en/of die van haar leden zoveel mogelijk te beperken of, waar mogelijk, ongedaan te maken.

13.7.    Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van gebruiker.

 

Artikel 14: Vrijwaringen

14.1.    De koper vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

14.2     Koper vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden terzake van schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door gebruiker uitgevoerde overeenkomst, indien en voor zover gebruiker daarvoor krachtens het bepaalde in artikel 13 niet jegens de koper aansprakelijk is.

 

Artikel 15: Overmacht

15.1.    Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd  worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

15.2.    Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.

15.3.    In geval van overmacht kan koper geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

15.4.    Indien een geval van overmacht leidt tot overschrijding van de overeengekomen datum of termijn, heeft koper het recht de betrokken overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring. Deze ontbinding strekt zich niet uit tot zaken die reeds geleverd zijn; deze dienen aan gebruiker te worden betaald met inachtneming van artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen

16.1.     De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

16.2.     Alle rechtsverhoudingen tussen gebruiker en de koper waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 17: Vindplaats

17.1.    Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

17.2.    Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR DEN UNTERNEHMERISCHEN VERKEHR

1. Geltungsbereich
Diese Verkaufsbedingungen über die Lieferung von Waren gelten ausschließlich gegenüber
Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von §§ 14, 310 Absatz 1 BGB.

Entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des
Bestellers erkennen wir nur an, wenn wir ausdrücklich in Textform der Geltung zustimmen.

2. Angebot
Sofern eine Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB anzusehen ist, können wir diese innerhalb von zwei Wochen annehmen.

3. Lieferung
Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße
Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers voraus. Lieferfristen gelten vorbehaltlich richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung, es sei denn, dass die Nichtbelieferung oder Verzögerung durch uns verschuldet ist oder dass wir verbindliche Lieferfristen zusagen. Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt, soweit dies für den Besteller zumutbar ist.

4. Preise
Sofern nichts Gegenteiliges in Textform vereinbart ist, gelten unsere Preise ab Werk zuzüglich Mehrwertsteuer in jeweils der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Höhe. Kosten des Versands werden gesondert in Rechnung gestellt.

5. Zahlungsbedingungen
Unsere Rechnungen sind, wenn nichts anderes vereinbart, innerhalb von 8 Tagen nach Zugang der Rechnung zahlbar. Bei SEPA Basis Lastschriftverfahren gewähren wir 3 % Skonto. Ansonsten ist der Abzug von Skonto nur bei besonderer in Textform abgefasster Vereinbarung zulässig. Bei Zahlung in fremder Währung tritt nur insoweit Erfüllung ein, als uns die Zahlung in Euro gutgeschrieben worden ist. Sämtliche Kosten des Bankverkehrs trägt der Besteller. Dies gilt insbesondere im Auslandszahlungsverkehr.

6. Einwilligung in Erhalt unseres Newsletters
Mit der Zustimmung zu unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen willigen Sie ausdrücklich in den Erhalt unseres Cosmic Sports-Newsletters ein. Dieser erscheint monatlich und wird an die bei Ihrer Bestellung angegebene E-Mail-Adresse versendet. Ihre Einwilligung in den Versand ist jederzeit widerruflich (siehe unten: Widerruf der Einwilligung zum Newsletter-Erhalt). Der Newsletter-Versand erfolgt entsprechend unserer Datenschutzerklärung [https://cosmicsports.de/datenschutzerklaerung/] und zur Information über von uns vertriebene Produkte, die Sie in unseren Online-Shop unter folgendem Link https://shop.cosmicsports.de/ angeboten finden.

Widerruf der Einwilligung zum Newsletter-Erhalt
Wir versenden von Ihnen bewilligte Newsletter entsprechend unserer Datenschutzerklärung []. Wenn Sie den Newsletter künftig nicht mehr erhalten möchten, können Sie ihn jederzeit abbestellen indem Sie entweder im Newsletter auf den [„abbestellen“]-Link, uns eine E-Mail an newsletter@cosmicsports.de zusenden oder an die im Impressum angegebenen Kontaktdaten mitteilen.

7. Versand und Gefahrübergang
Der Versand erfolgt unversichert auf Gefahr des Bestellers. Die Gefahr geht auf den Besteller
über, sobald die Sendung an die den Transport führenden Personen übergeben worden ist
oder zwecks Versendung unser Unternehmen verlassen hat. Wird der Versand auf Wunsch des Bestellers verzögert, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf ihn über. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist die Lieferung ab Fürth vereinbart.

8. Eigentumsvorbehalt
Bis zur Erfüllung aller Forderungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung, einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent, die uns gegen den Besteller jetzt oder zukünftig zustehen, bleibt die gelieferte Ware (Vorbehaltsware) unser Eigentum. Im Fall des vertragswidrigen Verhaltens des Bestellers, z.B. Zahlungsverzug behalten wir uns nach vorheriger Setzung einer Frist das Recht vor, die Vorbehaltsware zurückzunehmen. Nehmen wir die Vorbehaltsware zurück, stellt dies einen Rücktritt vom Vertrag dar. Pfänden wir die Vorbehaltsware, ist dies ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind berechtigt, die Vorbehaltsware nach der Rücknahme zu verwerten. Nach Abzug eines angemessenen Betrags für die Verwertungskosten, ist der Verwertungserlös mit den von uns vom Besteller geschuldeten Beträgen zu verrechnen. Wartungs- und Inspektionsarbeiten, die erforderlich werden, sind vom Besteller auf eigene Kosten rechtzeitig durchzuführen.
Der Besteller ist berechtigt, die Vorbehaltsware ordnungsgemäß im Geschäftsverkehr zu veräußern und / oder zu verwenden, solange er nicht in Zahlungsverzug ist. Verpfändungen oder Sicherungsabtretungen sind unzulässig, soweit wir dem nicht vorher zustimmen. Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte Handlung) bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen tritt der Besteller bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an uns ab; wir nehmen die Abtretung hiermit an. Wir ermächtigen den Besteller widerruflich, die an uns abgetretene Forderung für dessen Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Die Einzugsermächtigung kann jederzeit widerrufen werden, wenn der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt.
Eine Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware durch den Besteller wird in jedem Fall für uns vorgenommen. In diesem Fall setzt sich das Anwartschaftsrecht des Bestellers an der Kaufsache an der umgebildeten Sache fort. Sofern die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Sachen verarbeitet wird, erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware (Rechnungsendbetrag inklusive der Mehrwertsteuer) zu den anderen verarbeiteten Sachen im Zeitpunkt der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende neue Sache gilt das Gleiche wie für die Vorbehaltsware. Im Falle der untrennbaren Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Sachen, erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware (Rechnungsendbetrag inklusive der Mehrwertsteuer) zu den anderen vermischten Sachen im Zeitpunkt der Vermischung. Ist die Sache des Bestellers in Folge der Vermischung als Hauptsache anzusehen, sind der Besteller und wir uns einig, dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum an dieser Sache überträgt; die Übertragung nehmen wir hiermit an. Unser so entstandenes Allein- oder Miteigentum an einer Sache verwahrt der Besteller für uns. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware, insbesondere Pfändungen, wird der Besteller auf unser Eigentum hinweisen und uns unverzüglich benachrichtigen, damit wir unsere Eigentumsrechte durchsetzen können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten einer Klage nach § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall. Wir sind verpflichtet, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers freizugeben, soweit der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; dabei obliegt uns die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten.

9. Mängelrüge, Gewährleistung und Haftung
Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügepflichten ordnungsgemäß nachgekommen ist.
Gewährleistungsansprüche an neuen Sachen verjähren in 12 Monaten nach erfolgter Ablieferung der von uns gelieferten Ware bei unserem Besteller; für gebrauchte Sachen wird die Gewährleistung ausgeschlossen. Die Verkürzung der Verjährung bzw. der Ausschluss der Verjährung gilt nicht für eine Haftung für grob fahrlässig und vorsätzlich verursachte Schäden und nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Verkäufers beruhen. Einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits steht die unseres gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen gleich.
Die Gewährleistungsverkürzung bzw. der Gewährleistungsausschluss gilt nicht, wenn wir den
Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für eine Beschaffenheit übernommen haben; in diesem Fall gelten die gesetzlichen Vorschriften.

Sollte trotz aller aufgewendeten Sorgfalt die gelieferte Ware einen Mangel aufweisen, der bereits zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag, so werden wir die Ware, vorbehaltlich fristgerechter Mängelrüge nach unserer Wahl nachbessern oder Ersatzware liefern.

Die Verjährung beginnt nicht erneut, wenn im Rahmen der Mängelhaftung eine Ersatzlieferung erfolgt.

Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller – unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche – vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern.

Werden vom Besteller oder Dritten unsachgemäß Instandsetzungsarbeiten oder Änderungen vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.

Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil die von uns gelieferte Ware nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Bestellers verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch. Die zum Zwecke der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen tragen wir, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Stellt sich jedoch ein Mangelbeseitigungsverlangen des Bestellers als nicht gerechtfertigt heraus, können wir die hieraus uns entstandenen Kosten vom Besteller ersetzt verlangen.

Wir beschränken in den gesetzlich zulässigen Fällen die Haftung auf den Liefergegenstand
selbst und haften daher dann nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind; insbesondere haften wir dann nicht für entgangenen Gewinn oder für sonstige Vermögensschäden des Vertragspartners.

Wir schließen unsere Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen aus, sofern nicht Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder von Garantien oder Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz berührt sind. Unberührt bleibt jedoch unsere Haftung für die Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Besteller regelmäßig vertrauen darf. In diesen Fällen haften wir nur, soweit die Schäden in typischer Weise mit dem Vertrag verbunden und vorhersehbar sind.

Vorstehende Haftungsregelungen gelten auch im Hinblick auf die Haftung für unsere Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

Gegebenenfalls eingreifende zwingende Bestimmungen von Produkthaftungsgesetzen bleiben
unberührt.

10. Aufrechnungsrecht
Ein Recht zur Aufrechnung steht dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, von uns anerkannt wurden oder unstreitig sind.

11. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anwendbares Recht
Erfüllungsort für Leistung oder Zahlung ist der Sitz unserer Gesellschaft.
Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis sowie über sein Entstehen und seine Wirksamkeit entstehenden Rechtstreitigkeiten ist, sofern der Besteller Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, das für den Sitz unserer Gesellschaft zuständige Gericht. Wir sind auch berechtigt, am Sitz des Bestellers zu klagen.

Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen ausschließlich
dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.

12. Datenschutz
Gemäß § 28 des Bundesdatenschutzgesetzes wird darauf aufmerksam gemacht, dass die im
Rahmen der Geschäftsabwicklung notwendigen Daten mittels einer EDV-Anlage gemäss § 33
Bundesdatenschutzgesetz verarbeitet und gespeichert werden. Persönliche Daten werden
selbstverständlich vertraulich behandelt.

13. Salvatorische Klausel
Durch Ungültigkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen wird die Gültigkeit der Übrigen nicht berührt, es sei denn, ein Festhalten am Vertrag stellt eine unzumutbare  Härte dar. Werden Zusatzvereinbarungen getroffen, so behalten alle davon nicht betroffenen Bedingungen ihre Gültigkeit.